Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
b. bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van haar
herroepingsrecht;
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambacht- of beroepsactiviteit;
d. herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
e. order of opdrachtbevestiging: de schriftelijke of elektronische bevestiging van
een overeenkomst door VVI;
f. overeenkomst: de tussen VVI en wederpartij tot stand gekomen overeenkomst tot het (ver)kopen en leveren van producten;
g. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen VVI en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
h. technieken voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat VVI en de wederpartij in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
i. VVI: de besloten vennootschap Veluwse Vlaggen Industrie B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 08029706, gebruiker van deze algemene
voorwaarden;
j. offerte: het door VVI uitgebrachte aanbod tot het sluiten van een overeenkomst;
k. wederpartij: de consument of zakelijke partij met wie VVI een overeenkomst sluit dan wel heeft gesloten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VVI en op
elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen VVI en de wederpartij,
voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VVI waarbij door VVI van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast
elkaar van toepassing zijn geldt dat in het geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van VVI en de wederpartij strijdig zijn, de bepalingen in de algemene
voorwaarden van VVI prevaleren.

2.4 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling in goed onderling overleg vervangen, aldus dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling volgt.

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen, opdrachten,
(totstandkoming van) overeenkomsten en prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde door VVI worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
 
3.2 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met de offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht VVI niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
 
3.3 Overeenkomsten waarbij VVI partij is, komen pas tot stand als:
 1. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door VVI gedaan aanbod, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is;
 2. bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door de wederpartij.
3.4 Mondelinge toezegging(en) gedaan door en afspraken gemaakt met ondergeschikten van VVI binden VVI slechts nadat en voor zover VVI deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 
3.5 Indien de wederpartij de opdracht mondeling verstrekt, wordt de order- of opdrachtbevestiging van VVI geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te
geven, tenzij de wederpartij VVI onverwijld kennis geeft van haar bezwaren tegen die weergave.
 
3.6 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, dan wel voor mondelinge overeenkomsten, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 
3.6 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de ander hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 
3.7 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht VVI niet tot acceptatie van een order. VVI behoudt zich het recht voor een order/bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien VVI een order/bestelling weigert, wordt de wederpartij daarvan direct, doch uiterlijk binnen 10 dagen, in kennis gesteld.
 
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.
 
3.9 Elke overeenkomst wordt door VVI aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend naar de beoordeling van VVI – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 
3.10 VVI is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 
 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van VVI:

 1. gebaseerd op levering vanaf fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
 2. exclusief BTW, inspectiekosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 3. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer, bezorging en verzekering;
 4. in euro’s.

4.2 Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en
levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal, als gevolg waarvan VVI te maken heeft met een stijging in kosten van meer dan 3%, is VVI gerechtigd om binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen. Indien en zodra aannemelijk is dat de prijs wordt verhoogd, is VVI gehouden de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De consument is in dat geval gerechtigd om binnen 2 weken na ontvangst van dit bericht schriftelijk tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

4.3 VVI zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken en zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht VVI niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.5 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 5 Modellen/monster

5.1 Is aan de wederpartij een model, monster, illustratie of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding van de algemene indruk van de desbetreffende zaken te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

5.2 De in artikel 5.1 bedoelde informatie, daaronder begrepen catalogi, aanbiedingen, advertenties, prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen VVI en wederpartij, zij zijn slechts als aanduiding gegeven. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Oppervlakten worden op hele vierkante centimeters vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 VVI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 VVI stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VVI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en hulpmiddelen, waarvan VVI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VVI worden verstrekt. Indien de wederpartij hier niet aan voldoet, heeft VVI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

6.5 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. VVI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VVI is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VVI kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Wederpartij draagt het risico van eventuele misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst als deze hun oorzaak vinden in door VVI niet of niet tijdig ontvangen mededelingen, gegevens en specificaties.

6.7 De wederpartij vrijwaart VVI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

6.8 Alle door VVI te leveren goederen komen vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van VVI verlaten voor rekening en risico van wederpartij. De wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Levering geschiedt vanuit een fabriek, een magazijn of andere opslagplaats van VVI, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 
7.2 Indien VVI de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij VVI laatst bekende door de wederpartij opgegeven afleveradres. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit tussen partijen is overeengekomen en in de opdrachtbevestiging c.q. factuur is vastgelegd.
 
7.3 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt VVI steeds rembourskosten in rekening bij de wederpartij.
 
7.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VVI deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 
7.5 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VVI gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen een maand alsnog afneemt, blijft de wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is VVI gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is VVI gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die VVI bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van de wederpartij. 
 
7.6 Indien VVI een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VVI schriftelijk in gebreke te stellen.
 
7.7 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VVI voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 
7.8 Indien VVI gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan VVI ter beschikking heeft gesteld.
 
7.9 VVI is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. VVI is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 
 

Artikel 8 Onderzoek & reclame

8.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels- ) verkeer gesteld worden.
 
8.2 Gebreken en afwijkingen aan de geleverde zaken dienen schriftelijk, binnen bekwame tijd (in geval van een zakelijke wederpartij maximaal 14 dagen, in geval van een consument maximaal 2 maanden) te worden gemeld aan VVI, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn en de wederpartij er geen beroep meer op kan doen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoord.
 
8.3 VVI dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 
8.4 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
– in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.
 
8.5 Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. VVI zal naar haar keuze het geleverde herstellen dan wel vervangen. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van VVI op de wijze zoals door VVI aangegeven.
 
8.6 Indien herstel of vervanging niet meer mogelijk of zinvol is, hetgeen schriftelijk door de wederpartij aan VVI kenbaar moet zijn gemaakt, is VVI in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Aansprakelijkheid” en “Garantie” bepaalde.
 
8.7 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 
 

Artikel 9 Annulering & herroepingsrecht
consument

9.1 Indien de zakelijke wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat VVI aan de wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (verhoogd met BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van VVI op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.


9.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.


9.3 Een consument kan de overeenkomst op afstand gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, tenzij sprake is van een overeenkomst voor de levering van een volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de zaak heeft ontvangen.


9.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van de zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij in een winkel zou mogen doen.


9.5 Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan VVI.


9.6 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de melding, zendt de consument de zaak terug of overhandigt hij dit aan VVI. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.


9.7 Het risico en de bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht door de consument ligt bij de consument. 

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden contant of per pinbetaling bij levering, dan wel binnen de geldende betalingstermijn op een door VVI aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 
10.2 VVI is gerechtigd om bij de aanvaarding van de opdracht tot 50% van de overeengekomen prijs als voorschot in rekening te brengen. In een voorkomend
geval zal VVI eerst na ontvangst van het voorschot tot levering overgaan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 
10.3 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling bij aflevering dan wel binnen de termijn van 30 dagen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 
10.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van VVI op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en beroept VVI zich nu reeds voor alsdan op haar retentierecht.
 

10.5 Betalingen van een op de overeenkomst toe te rekenen geldsom strekken in de eerste plaats in mindering van buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 
 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten bedragen in geval van een zakelijke wederpartij 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 en in geval van. Indien VVI hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Indien de wederpartij een consument is, wordt aangesloten bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 
11.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
 
 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door VVI geleverde zaken blijven eigendom van VVI totdat de wederpartij alle verplichtingen uit hoofde van enige met VVI gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, daaronder begrepen vordering ter zake van tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst.
 
12.2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
12.3 De wederpartij is verplicht de door VVI geleverde goederen voor eigen rekening separaat te houden van andere zaken, zodanig dat de door VVI geleverde goederen meteen kunnen worden geïdentificeerd als aan VVI in eigendom toebehorend.
 
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht VVI zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 
12.5 Door VVI geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder toestemming van VVI en slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 
12.6 Voor het geval dat VVI haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VVI of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VVI zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 VVI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst VVI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
– er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen.
 
De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 
13.2 Voorts is VVI bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VVI op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VVI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
13.4 VVI behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. De partij die meent in overmacht te (komen verkeren), dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VVI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VVI niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstakingen in het bedrijf van VVI, ziekte van het personeel van VVI, verkeersopstoppingen, ongevallen, overheidsmaatregelen, (gezondheids)crises, epidemieën, oorlog, klimatologische omstandigheden, calamiteiten zoals brand, wateroverlast en diefstal en wanprestatie van derden die door VVI ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld worden daaronder begrepen.
 
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
14.4 Voor zoveel VVI ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VVI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
 

Artikel 15 Garantie

15.1 VVI staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat voor de specificatie van de zaken de inhoud van de overeenkomst en de daaruit blijkende door de wederpartij opgegeven specificaties bepalend is. De door VVI geleverde zaken voldoen voorts aan de technische eisen en specificaties die daaraan door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.
 
15.2 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen, zulks onverminderd de ten aanzien van consumenten geldende wettelijke voorschriften.
 
15.3 In afwijking van artikel 15.2 wordt op alle producten van het huismerk Stormvast een garantie gegeven voor een duur van 5 jaar na levering. Voorts wordt op alle door VVI geplaatste vlaggenmasten een “rechtstandgarantie” gegeven voor de duur van 5 jaar na plaatsing.
 
15.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.
 
15.5 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde zaken en niet op loon of uren, deze komen voor rekening van de wederpartij.
 
15.6 De garantie is steeds beperkt tot:
– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud dan wel opslag en/of transport, of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door de wederpartij of een derde;
– fabrieksgarantie, tenzij anders overeengekomen; – leveringen aan wederpartijen in de EU;
– tot herstel of vervanging van de gekochte zaak.
 
15.7 De garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door de wederpartij of een derde aan of van het geleverde;
– indien het gekochte niet deugdelijk wordt onderhouden of onnodig wordt
belast;
– bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven.
 
15.8 Zolang de wederpartij niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten voldoet, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
 
 

Artikel 16 Aansprakelijkheid


16.1 Indien door VVI geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van VVI jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

16.2 Indien VVI aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de op dat moment tussen partijen geldende overeenkomst. De eventuele schadevergoedingsverplichting van VVI is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van VVI in voorkomend geval uitkeert.

16.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VVI aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VVI toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4 VVI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5 VVI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat VVI is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of tekeningen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VVI kenbaar behoorde te zijn.

16.6 VVI is niet aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde.

16.8 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij VVI te worden ingediend.

16.9 De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij VVI niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

16.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van VVI of haar ondergeschikten.

 

Artikel 17 Risico-overgang & transport

17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

17.2 Indien en voorzover VVI het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan VVI is verstrekt, door VVI bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

17.3 Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico van transport, vervoer en verzending in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

 

Artikel 18 Emballage

18.1 Indien VVI voor duurzame emballage zorgdraagt wordt deze tegelijk met de geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

18.2 Via VVI geleverde emballage wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs. VVI zal ter zake een creditfactuur zenden aan de wederpartij. De wederpartij is niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met
openstaande facturen.

18.3 De wederpartij dient binnen 14 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt VVI zich de rechten en bevoegdheden voor die VVI toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

19.2 Alle door VVI verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van VVI worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3 VVI behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19.4 De wederpartij vrijwaart VVI tegen elke aanspraak van derden inzake een (beweerde) inbreuk op intellectuele of industriële (eigendoms)rechten van die derden door VVI bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op alle door VVI gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VVI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft VVI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage dan wel Geschillencommissie.
 
 

Artikel 22 Deponering algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op 22-8-2023 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente onder nummer 08029706.

Inhoudsopgave

 1. Artikel 1: Definities
 2. Artikel 2: Algemeen
 3. Artikel 3: Aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en prijzen
 4. Artikel 4: Prijzen
 5. Artikel 5: Modellen/monster
 6. Artikel 6: Uitvoering van overeenkomst
 7. Artikel 7: Levering
 8. Artikel 8: Onderzoek & reclame
 9. Artikel 9: Annulering
 10. Artikel 10: Betaling
 11. Artikel 11: Incassokosten
 12. Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
 13. Artikel 13: Opschorting en ontbinding
 14. Artikel 14: Overmacht
 15. Artikel 15: Garantie
 16. Artikel 16: Aansprakelijkheid
 17. Artikel 17: Risico-overgang & transport
 18. Artikel 18: Emballage
 19. Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten
 20. Artikel 20: Toepasselijk recht
 21. Artikel 21: Geschillen
 22. Artikel 22: Deponering algemene voorwaarden