Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
VVI: Veluwse Vlaggen Industrie B.V., gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, opdrachtnemer; wederpartij: de wederpartij van gebruiker, koper, opdrachtgever; overeenkomst: de overeenkomst tussen VVI en de wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

 • 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VVI en de wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VVI, voor de uitvoering waarvan door VVI van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
 • 2.3 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van VVI en de wederpartij strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van VVI prevaleren.
 • 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en prijzen

 • 3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • 3.2 Overeenkomsten waarbij VVI partij is, gelden eerst als gesloten:
  • a) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door VVI gedaan aanbod, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is;
  • b) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door de wederpartij.
 • 3.3 Mondelinge toezegging(en) gedaan door en afspraken gemaakt met ondergeschikten van VVI binden VVI slechts nadat en voor zover VVI deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 • 3.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, dan wel voor mondelinge overeenkomsten, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 • 3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • 3.6 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht VVI niet tot acceptatie van een order. VVI behoudt zich het recht voor een order/bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien VVI een order/bestelling weigert, wordt de wederpartij daarvan direct, doch uiterlijk binnen 10 dagen, in kennis gesteld.
 • 3.7 Indien de aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is VVI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VVI anders aangeeft.
 • 3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.
 • 3.9 Elke overeenkomst wordt van VVI’s zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van VVI – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 • 3.10 VVI is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4 Prijzen

 • 4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van VVI:
  • gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief BTW, inspectiekosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer, bezorging en verzekering;
  • in euro’s.
 • 4.2 VVI is gerechtigd 1 maand na de offertedatum een prijsstijging van meer dan 3% aan de wederpartij door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsstijgingen reeds in de offerte c.q. opdrachtbevestiging dienen te worden vermeld.
 • 4.3 VVI zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken en zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
 • 4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht VVI niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 4.5 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 5 Modellen/monster

 • 5.1 Is aan de wederpartij een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 • 5.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven.
 • 5.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Oppervlakten worden op hele vierkante meter vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 • 6.1 VVI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
 • 6.2 VVI stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 6.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VVI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 6.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en hulpmiddelen, waarvan VVI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VVI worden verstrekt. Indien de wederpartij hier niet aan voldoet, heeft VVI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • 6.5 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. VVI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VVI is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VVI kenbaar behoorde te zijn.
 • 6.6 Indien door VVI of door VVI ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • 6.7 De wederpartij vrijwaart VVI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 • 6.8 Opslag en transport geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.

Artikel 7 Levering

 • 7.1 Levering geschiedt af fabriek, magazijn of andere opslagplaats van VVI, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • 7.2 Indien VVI de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij VVI laatst bekende door de wederpartij opgegeven afleveradres. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit tussen partijen is overeengekomen en in de opdrachtbevestiging c.q. factuur is vastgelegd.
 • 7.3 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt VVI steeds rembourskosten in rekening bij de wederpartij.
 • 7.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VVI deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • 7.5 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VVI gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen een maand alsnog afneemt, blijft de wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is VVI gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is VVI gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die VVI bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van de wederpartij.
 • 7.6 Indien VVI een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VVI schriftelijk in gebreke te stellen.
 • 7.7 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VVI voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 • 7.8 Indien VVI gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan VVI ter beschikking heeft gesteld.
 • 7.9 VVI is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. VVI is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Het is ons voorts toegestaan ten hoogste 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden te leveren.

Artikel 8 Onderzoek & reclame

 • 8.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden.
 • 8.2 Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon/afleveringsbon te worden aangetekend en schriftelijk binnen 48 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.
 • 8.3 Eventuele (niet zichtbare) tekorten behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan VVI te worden gemeld.
 • 8.4 VVI dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 • 8.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
  • – afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
  • – de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zetof drukfouten en schrijffouten.
 • 8.6 Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. VVI zal naar haar keuze het geleverde herstellen dan wel vervangen. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van VVI op de wijze zoals door VVI aangegeven.
 • 8.7 Indien herstel of vervanging niet meer mogelijk of zinvol is, hetgeen schriftelijk door de wederpartij aan VVI kenbaar moet zijn gemaakt, is VVI in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Aansprakelijkheid” en “Garantie” bepaalde.
 • 8.8 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • 8.9 Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 9 Annulering

 • 9.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat VVI aan de wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (verhoogd met BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van VVI op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
 • 9.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.